Inhoudsopgave:

Artikel   1 – Definities

Artikel   2 – Identiteit van de ondernemer

Artikel   3 – Toepasselijkheid

Artikel   4 – Het aanbod

Artikel   5 – De overeenkomst

Artikel   6 – Herroepingsrecht

Artikel   7 – Kosten in geval van herroeping

Artikel   8 –Uitsluiting van herroeppingsrecht

Artikel   9   -De prijs

Artikel 10  – Conformiteit en garantie

Artikel 11 –  Levering en uitvoering

Artikel 12 –  Duurtransacties

Artikel 13    -Betaling

Artikel 14 – Klachtenregeling

Artikel 15 – Geschillen

Artikel 16 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

 

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een Overeenkomst op afstand aangaat met de Ondernemer;
 3. Dag: kalenderdag;
 4. Duurtransactie: een Overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
 5. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de Consument of de Ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
 6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de Consument om binnen de bedenktijd af te zien van de Duurtransactie;
 7. Modelformulier: het modelformulier voor herroeping die de Ondernemer ter beschikking stelt aan de Consument die een Consument kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht;
 8. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan Consumenten aanbiedt;
 9. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de Ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 10. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een Overeenkomst of afstand, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;
 11. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van de Ondernemer die onderdeel uitmaken van de Overeenkomst op Afstand. Andere Algemene Voorwaarden worden door de Ondernemer uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

TABAS-Choice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        tnv Schaalje.nl
Meerhoek 14A
4265HC Genderen (Noord-Brabant)
Telefoonnummer: 06 54964157
Email:info@tabas.nl
Website: www.tabas.nl
Kamer van koophandel: 16086404
Bankrekeningnummer: NL13RABO0155418653 tnv Schaalje.nl
BTW nummer: NL001747516B09

Artikel 3 Toepasselijkheid
1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten / producten die de Ondernemer aanbiedt op haar website en op de website geplaatste bestellingen, voor zover van deze Algemene Voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.​ Bij een bestelling door de Consument op de website, verklaart de Consument akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden die onverbrekelijk onderdeel uitmaken van de Overeenkomst op afstand.
2.  Daar de Ondernemer grotendeels artikelen van robuust steigerhout verkoopt vertonen deze producten natuurstructuren. Deze natuurstructuren kunnen ook aanwezig zijn onder een aangebrachte afwerklaag.
3.  De Consument is verplicht het meubel bij koop, dan wel bij aflevering, te controleren op van buitenaf duidelijk waarneembare fouten en gebreken (anders dan de normale natuurstructuren), welke niet vooraf op de website van de Ondernemer zijn vermeld door de Ondernemer. De Consument dient, mocht er sprake zijn  van hiervoor bedoelde fouten en gebreken direct contact op te nemen met de Ondernemer en de bedoelde fouten schriftelijk te melden. Indien dit niet binnen een termijn van 24 uur mondeling en schriftelijk is gebeurd wordt het Product conform de specificaties  geacht in goede staat door de Ondernemer te zijn geleverd.
​4. De door de Ondernemer te leveren producten worden vervaardigd met voornamelijk steigerhout of leder. Steigerhout is een robuust en levendig product. Zo is ook leder een levendig product. Geen plank of product is gelijk van vorm en kleur. Oneffenheden, kleine kieren en spleten zijn normaal. Het zal altijd werken onder invloed van bijv. wisselende  temperaturen en/of verhoogd of verlaagd vochtigheidsgehalte in de ruimte waar het meubel/product wordt geplaatst, met evt. vlekken, kier- of  scheurvorming tot gevolg. De Ondernemer kan niet aansprakelijk gesteld worden voor deze natuurlijke werking van de producten en hierop kan dan ook geen garantie worden gegeven.

5.  Voordat de Overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de Consument beschikbaar gesteld via de website en bij het bestelling verklaart de Consument dat zij akkoord gaat met Algemene Voorwaarden die onverbrekelijk onderdeel uitmaken van de Overeenkomt op Afstand. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de Overeenkomst op afstand wordt gesloten, door de consument worden aangegeven dat de Algemene Voorwaarden bij de Ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de Consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

6. 6. Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de Overeenkomst op afstand en deze Algemene Voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.

7. Situaties die niet in deze Algemene Voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze Algemene Voorwaarden waarbij de redelijkheid en billijkheid voorop staat.

9. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 4 – Het aanbod

 1. Het aanbod is vrijblijvend. De Ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de Ondernemer niet.
 3. Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de Overeenkomst op afstand.
 4. Afbeeldingen bij producten zijn in vorm een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Daar de producten van steigerhout of leder zijn en iedere houtplank/lederproduct uniek is qua structuur en kleur en ook weer anders reageert op behandeling kunnen er geen rechten aan ontleend worden door de Consument. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in steigerhout/leder onderdelen kunnen niet toegerekend worden aan de Ondernemer.
 5. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de Consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
  1. de prijs inclusief belastingen;
  2. de eventuele kosten van verzending;
  3. de wijze waarop de Overeenkomst op afstand tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
  4. het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
  5. de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de Overeenkomst op afstand;
  6. de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de Ondernemer de prijs garandeert;
  7. of de Overeenkomst op afstand na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
  8. de manier waarop de Consument, voor het sluiten van de Overeenkomst op Afstand, de door hem in het kader van de Overeenkomst op Afstand verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
  9. de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de Overeenkomst op afstand kan worden gesloten;
  10. de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.

Artikel 5 – De Overeenkomst op afstand

 1. De Overeenkomst op afstand komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de Consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. Voor de goede orde elke Overeenkomst op afstand komt tot stand onder de opschortende voorwaarden dat er voldoende steigerhout/leder beschikbaar is voor het maken van de producten. Mocht dit niet het geval zijn dan is de Ondernemer gerechtigd om de levering op te schorten of de Overeenkomst op afstand te met onmiddellijke ingang en zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden met als gevolg dat de koop nooit heeft bestaan en de Ondernemer het aanbetaalde bedrag door Consument zal terugstorten.
 2. De Ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de Consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst op afstand. Indien de Ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst op afstand niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

 

 1. Artikel 6 – Herroepingsrecht
 1. Bij de aankoop van producten heeft de Consument de mogelijkheid de Overeenkomst op afstand zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 Dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de Consument of een vooraf door de Consument aangewezen en aan de Ondernemer bekendgemaakte vertegenwoordiger. Dit is alleen mogelijk op producten die niet zelf samengesteld kunnen worden.
 2. Tijdens de bedenktijd zal de Consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken en bekijken om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren ongebruikt, onbeschadigd  en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de Ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 3. Wanneer de Consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de Ondernemer. Het kenbaar maken dient de Consument te doen middels het modelformulier. Nadat de Consument schriftelijk kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de Consument het product binnen 14 Dagen na ontvangst retour te sturen. De Consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
 4. Indien de Consument na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de Ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit en heeft de Consument niet meer het recht om het product te retourneren. 
 5. Een gedeelte van ons assortiment wordt op maat en op bestelling gemaakt. Bij deze producten heeft u keuze mogelijkheden. Hierdoor heeft u de mogelijkheid om een product te personaliseren.Er is geen voorraad van deze producten aanwezig. Hierdoor is het herroepingsrecht op deze producten niet van toepassing. Om een goed beeld te krijgen van onze producten adviseren wij een afspraak te maken om langs te komen in onze showroom.

Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping

 1. Indien de Consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
 2. Wanneer de Consument het bedrag voor de/het product(en)betaald heeft, zal de Ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na schriftelijke herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terugontvangen is door de Ondernemer op het adres zoals aangegeven in artikel 2 of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden.Terugbetaling zal  uiterlijk binnen 30 dagen geschieden via dezelfde betaalmethode die door de Consument is gebruikt tenzij de Consument nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode.
 3. Bij beschadiging van het product door omgang door de Consument zelf is de Consument aansprakelijk voor waardevermindering van het product.
 4. Het te retourneren product dient zorgvuldig verpakt, onbeschadigd en voldoende gefrankeerd bij de Ondernemer aan te komen. Beschadigde of gebruikte artikelen worden niet retour genomen met als gevolg dat er dan geen terugbetaling zal geschieden. TABAS-Choice zal de consument hierover schriftelijk inlichten. De consument beslist of hij/zij  het product afhaalt bij TABAS-Choice of het product in het bezit laat van TABAS-Choice en zal TABAS-Choice binnen 14 dagen na ontvangst van deze schriftelijk inlichting op de hoogte stellen over deze beslissing.
 5. De Consument kan niet aansprakelijk worden gesteld voor waardevermindering van het product wanneer door de ondernemer niet alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht is verstrekt, dit dient te gebeuren voor op de website van de Ondernemer.

Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht
1. Indien de consument niet over een herroepingsrecht beschikt, kan dit door de ondernemer alleen worden uitgesloten indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten: a) die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument; b) die duidelijk persoonlijk van aard zijn; c) die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden; d) waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
3. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten: a)  waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken; 

Artikel 9 – De prijs

 1. De prijzen van de producten in de webshop op de website van de Ondernemer zijn inclusief BTW en excusief verzendkosten. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten.Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is de ondernemer niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.
 2. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 3. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 4. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de Overeenkomst op afstand zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 5. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de Overeenkomst op afstand zijn alleen toegestaan indien de Ondernemer dit bedongen heeft en:

a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of

b. de Consument de bevoegdheid heeft de Overeenkomst op afstand op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

Artikel 10 – Conformiteit en Garantie

 1. De Ondernemer staat ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de Overeenkomst op afstand, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Consument is ermee bekend dat het steigerhout en leder materiaal onderhevig is aan verkleuringen, kan werken en zal verslijten. Hierop kan dan ook door de Ondernemer geen garantie worden gegeven.
 2. Een door de Ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de Consument op grond van de Overeenkomst tegenover de Ondernemer kan doen gelden.
 3. De garantie geldt niet indien:

a. De consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;

b. De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van de ondernemer en/of op de verpakking behandeld zijn;

c. De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

Artikel 11 – Levering en uitvoering

 1. De Ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot levering van diensten .
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de Consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
 3. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de Consument geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de Consument geen recht op schadevergoeding of ontbinding van de Overeenkomst op afstand tenzij overeengekomen met de Ondernemer.
 4. In geval van ontbinding na toestemming van de Ondernemer conform het lid 3 van dit artikel zal de Ondernemer het bedrag dat de Consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 Dagen na ontbinding, terugbetalen.
 5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de Ondernemer tot het moment van bezorging aan de Consument of een vooraf aangewezen en aan de Ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 6. Het door u bestelde product kan door u worden afgehaald bij de opslag in Genderen. Dit dient op afspraak te gebeuren. TABAS-Choice mailt u daarover de dag en het tijdstip. Als u wilt dat het product bezorgd wordt, is dat mogelijk waarbij verzendkosten in rekening worden gebracht. Boven 500,- worden de producten gratis bezorgd. Het bezorgen gebeurt of door ons persoonlijk of door het vervoersbedrijf waar wij mee samenwerken. Ondanks dat wij wel beschikken over de mogelijkheid voor een eigen transportservice, is het niet altijd mogelijk de meubels persoonlijk bij u af te leveren. Door de samenwerking met het vervoersbedrijf waar wij mee werken kunnen wij ervoor zorgen dat uw bestelde product sneller wordt geleverd.
 7. Wanneer het product wordt geleverd betreft dit een levering tot aan de deur. Het is niet vanzelfsprekend dat het product naar binnen of naar een hogere of lagere etage word gebracht. In overleg is dit wel mogelijk, echter is een eventuele schade die dan ontstaat aan het product of aan persoonlijk eigendom van de klant voor eigen risico.
 8. De Ondernemer is niet verantwoordelijk voor eventuele beschadigingen die ontstaan zijn door transport via derden of eigen vervoer door de klant.

 

Artikel 12 duurtransacties

 1. De consument kan een overeenkomst die voor een bepaalde tijd is aangegaan te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste 1 maand.    
 2. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan heeft een looptijd van maximaal 2 jaar. Indien is overeengekomen dat bij stilzwijgen van de consument de overeenkomst op afstand zal worden verlengd, zal de overeenkomst worden voortgezet als een overeenkomst voor onbepaalde tijd en zal de overeenkomst na voortzetting van de overeenkomst maximaal 1 maand bedragen. 

Artikel 13-betaling

 1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de Consument verschuldigde bedragen direct te worden voldaan bij ophalen van de producten of bij bestelling.
  De Consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de Ondernemer te melden.
 2. In geval van wanbetaling van de Consument heeft de 0ndernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen of de levering van de producten op te schorten.

Artikel 14 – Klachtenregeling

 1. De Ondernemer beschikt over een voldoende bekendgemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de Overeenkomst op afstand moeten binnen 14 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de Ondernemer, nadat de Consument de gebreken heeft geconstateerd.
 3. Bij de Ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 Dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling en kan de Consument zich wenden tot de Stichting WebwinkelKeur.
 5. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de Ondernemer of bij uitspraak van de Stichting WebwinkelKeur, zal de Ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

Artikel 15 – Geschillen

 1. Op alle overeenkomsten gesloten tussen de Ondernemer en de Consument waarvan deze Algemene Voorwaarden onlosmakelijk mee zijn verbonden , is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de Consument woonachtig is in het buitenland.
 2. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

Artikel 16 – Aanvullende of afwijkende bepalingen Aanvullende dan wel van deze Algemene Voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de Consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de Consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager